Gazdasági program

 

 

 

 

 

 

GAZDASÁGI PROGRAM

 

 

 

Tiszabecs NAGYKÖZSÉG

 

 

 

ÖNKORMÁNYZATA

 

 

 

 

2015-2019. évekre

 

 

 

Bevezetés

 

 

A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (5) bekezdésében megfogalmazott kötelezés alapján került sor.

 

A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, fejlődjön.

 

A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a Képviselő-testületnek két irányba is koncentrálnia kell:

 

 • egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, másrészről

 • a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére.

 

A célkitűzések megvalósításakor a Képviselő-testületnek ügyelnie kell arra, hogy az egyes elképzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok a legfőbb célként meghatározottakat segítsék, járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához. A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket, valamint vagyont. Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos, évről évre keletkező források (állami támogatások), hanem szükség van

 

 • a pályázati lehetőségek felkutatására, illetve

 

 • az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, illetve a meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására.

 

Az Önkormányzatok helyzete, feladatrendszere, belső működése az elmúlt négy évben megváltozott. Számos feladat, hatáskör került más szintre, a közigazgatás rendszerébe bekerültek a járások, az oktatás szervezésébe a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ (KLIK). Azonban ez közel sem jelenti azt, hogy az Önkormányzatoknak kevesebb feladata lenne, hanem más jellegű, a helyi, települési feladatok és az ehhez kapcsolódó központi elképzelések végrehajtása és ennek megszervezése került előtérbe. Mindenképpen fontos feladat azonban megfogalmazni minden olyan célkitűzést, feladatot, mi szükséges ahhoz, hogy előrébb mozdítsuk településünket több tekintettben is. Az Önkormányzatnak beruházásra csak akkor nyílik lehetősége, ha arra központi vagy pályázati forrás áll hozzá rendelkezésre.

 

Tiszabecs Nagyközség

gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények

 

1.1. A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései

 

A modern, szolgáltató közigazgatás reformja keretében a kormány

 

  • bővítette a kormányhivatalok, a kormányablakok tevékenységét, ellátandó feladatait

  • kialakította a járásokat

  • változtatta a jegyzői feladatkört

 • a normatív támogatási rendszert feladatfinanszírozással egészítette ki

 

 • törvényt alkotott a közös hivatalok létrehozásáról, a 2000 fő alatti települések önálló hivatalait megszűntette

 • az általános iskolai nevelést, oktatást állami feladattá tette

 • átalakította a helyi adók rendszerét, melynek keretében- elvette a személyi jövedelemadó helyben maradó részét,- elvonja gépjárműadó 60 %-t

 

 

A 2013-20-ig tartó EU finanszírozású ciklus keretében a források felhasználásának prioritásaként a gazdaságfejlesztést, a munkahelyteremtést, a kis és középvállalkozások támogatását jelölte meg. Az összes források 60 %-át kívánja e célokra költeni a kormány.

 

Támogatást élveznek az energia felhasználást csökkentő korszerűsítések, fejlesztések is.

 

Tiszabecs Nagyközség

gazdasági helyzete és a várható változások

 

2.1. A vagyoni helyzet

 

Az Önkormányzat ingatlanvagyona forgalomképtelen – ezen belül nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű – vagyonból, korlátozottan forgalomképes vagyonból és üzleti (korábban: forgalomképes) vagyonból áll.

 

A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: közterületek, utak, buszváró, árok…stb. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek jelenleg: Önkormányzati Hivatal, Egészségház, stb. Az üzleti vagyon körébe tartoznak belterületi beépítetlen területek, telek, ingatlan.

 

Üzemeltetésre átadott vagyon az ivóvíz-, illetve a csatornahálózat rendszer.

 

2.2. A pénzügyi helyzet

 

Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét jellemzi, hogy az állami normatíva, illetve a helyi adók, és a helyiségek bérbeadásából származó helyi bevételek elég szűkösek a mindennapi működéshez.

 

2.3. A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák

A költségvetési kiadások közül a következő években is várható, hogy a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát és arányát növeli:

 

 • a kötelező munkabéremelés (minimálbéremelés….stb.)

 • az emelkedő járulékok

 

a dologi jellegű kiadások nagyságát és arányát

 • növeli az infláció ( az elmúlt években minimális volt )

 • csökkentheti a takarékosabb, gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodás

 

 

 

 

2.4. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése

 

Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti:

 

Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni. Törekedni kell olyan helyi adórendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás növelésének . Ennek lépéseit az önkormányzat a következő években meg kell tenni, ha szükséges a helyi adó rendeletek felül kell vizsgálni.

 

A Képviselő-testület ismeri a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket (azaz a feladatokat igyekszik olyan formában, illetve feltételekkel megteremteni, hogy a legkedvezőbb összegű támogatást kapja.

 

Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására, valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére.

 

Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg.

 

2.5. Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések:

 

Az Önkormányzati vagyonnál a következő beruházások, fejlesztések vannak folyamatban:

 

Óvoda korszerűsítése

 

2.6. Hiteltörlesztés

 

Jelenleg nincs hitele az önkormányzatnak.

 

 

 

 

 

A gazdasági program

 

 

3.1. Fejlesztési elképzelések

 

Tiszabecs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015-2019. évekre a következő általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg.

 

 

 

 

A Területi Operatív Programon belül pedig a következő feladatokra szeretnénk koncentrálni.:

 

 

 

 

a.) Önkormányzati formában működtetett integrált bölcsőde és óvoda támogatása.

 

Vonzó a bölcsőde létrehozása a településen, mert első sorban megoldódna a 0-3 éves kor alatti gyermekek napközben elhelyezése, amit folyamatosan kérnek az Önkormányzatoktól, valamint, így az édesanyák is hamarabb tudnak munkába állni, és ki tudják használni a GYED extra által kínált lehetőségeket. A Fehérgyarmati Járásban kevés lehetőség van a járás központon kívül, a 0-3 éves korú gyermekek elhelyezésére. A településünk a Nemzetközi határátkelőhely miatt is centrum jelleget tölt be, a környező települések vonatkozásában, mely településekről biztosan igénybe vennék a szolgáltatást, valamint a határon túli települések lakosai is érdeklődtek már 3 év alatti gyermekek napközbeni elhelyezéséről. Továbbá ezzel 2 új munkahelyet is tudna létesíteni az Önkormányzat. Itt meg kell jegyezni, hogy a bölcsődét, minden személy magának finanszírozná.

 

b.) Tiszabecs Nagyközség közlekedési fejlesztése.

 

A községben, a Kis utca, lakóinak kilométereket kell gyalogolniuk, hogy buszmegállóhoz érjenek, ezért ide szeretnénk egy buszfordulót kialakítani. A meglévő buszmegállók korszerűsítése és szeméttárolóval való ellátása is nagyon fontos feladat, hiszen határ menti település révén a község látképe, a tiszta település és ország képzetét kelti a határon közlekedőknek. Pontosan a határ melletti útszakaszon szeretnénk egy körforgalmi csomópont kialakítását (Malom utca, Határátkelőhely, Magosligeti útfél kereszteződése), mivel az egy balesetveszélyes gócpontja a településnek, így azt felszámolhatnánk. A kerékpározók (nem csak a lakosság, hanem a kerékpár túrázók is) érdekében több olyan szakasz is van, ami felújításra szorul és itt ismét a határátkelőre hivatkozunk, mivel a település átmenő forgalma nagy. Ezt a célt is jól szolgálná a Tiszabecs és Milota közötti töltéskoronán hiányzó kerékpárút megépítése, ami elősegítené, az árvízi védekezést is.

 

 

 

 

c.) Szolgáltatóház kialakítása Tiszabecs Nagyközségben.

 

A szociális infrastruktúra feltételeinek fejlesztésével kívánunk a rászorulók részére, olyan lehetőséget teremteni ahol tisztálkodási, alapvető higiéniás (mosás, vasalás, stb.) étkezési lehetőségeket tudunk biztosítani. A szolgáltatóház kialakításához több önkormányzati tulajdonban lévő épület is rendelkezésre áll, melyek felújításával lehetőség nyílik, a felsoroltak megvalósításához.

 

d.) Tiszabecs Nagyközségben az alapellátást szolgáló épületek felújítása, infrastruktúrafejlesztéssel és eszközbeszerzéssel.

 

Az önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakások és a háziorvosi, védőnői szolgáltatások épületének felújítása a célkitűzés. Az épületek felújítása mellett az eszközbeszerzés is sürgető. Modernebb számítástechnikai eszközök, orvosi műszerek, felszerelések, polcrendszerek beszerzésére van szükség.

 

 

 

e.) Tiszabecs Nagyközségben turisztikai szálláshely és fürdőhely kialakítása.

 

Tiszabecs településről indul minden évben a Nemzetközi Tisza túra, melynek következtében a túra indulásakor is, és azt követően a nyári időszakban jelentős a turista forgalom. A meglévő turista befogadó helyek mellett, az önkormányzat tulajdonában lévő régi laktanya épülete és a településen üresen álló régi iskola épülete megfelelő lenne a turisták fogadására. Illetve egyházi konferenciák és ifjúsági táboroknak is helyt adhatnának a felújított épületek.

 

 

f.)Önkormányzati épületek hőszigetelése, hő termelők és nyílászárók cseréje, valamint napelemek telepítése.

 

Az Önkormányzat épülete, valamint a Művelődési ház épületének korszerűsítése a cél. A két épület hőszigetelésének és fűtőrendszerének létrehozásával, a hő veszteség nagymértékben lecsökkenne. A megspórolt összeget az önkormányzat más célokra tudná fordítani.

 

Környezetvédelem

 

 • parlagfű-irtás, általános gyommentesítés

 • Közterületeink virágosításának folytatása

 

Szociális és egészségügyi ellátás

 

 • Jelenlegi szociális és egészségügyi rendszer fenntartása ( társulás, ill. vállalkozási szerződés alapján )

 

Szociálisan rászorult személyek támogatása ( idős, magányos, beteg emberek támogatása )

 

 • Kötelező és ajánlott szűrővizsgálatok népszerűsítése

 

Közbiztonság

 

 • Jó együttműködés fenntartása rendőrséggel

 

 • Közterületek, rendezvények rendjének megőrzése

 

Civil szervezetek

 

  • A Rákóczi Hagyomány-őrző Asszonycsoporttal a jó kapcsolat megőrzése, bírósági bejegyzési folyamat lezárása

 

  • Lakosok aktív közreműködésének kérése rendezvények lebonyolításánál

 

 • Munkahelyteremtés

 

  • Új vállalkozások elindításának, letelepedésének elősegítése

 

 • Településfejlesztési politika

 

  • Helyi értékeink állapotának megőrzése, javítása

 

 

 • Pénzügyi és adópolitika

 

  • Dologi kiadások csökkentése

  • Adónemek felülvizsgálata

  • Folyamatos pályázati lehetőségek kihasználása

 

 • Közszolgáltatás

 

  • Ügyfélbarát önkormányzati szolgáltatói tevékenység fenntartása községünkben

  • Elektronikus ügyintézés folyamatos megvalósítása,

 

  • Változásokhoz a legmegfelelőbb szervezeti rendszer létrehozása

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiszabecs, 2015. május………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lőrincz Gusztáv

Polgármester